User:Ghoti/Phoneme table/Random House Dictionary

From Teflpedia
< User:Ghoti‎ | Phoneme table
Revision as of 21:26, 8 June 2018 by Ghoti (talk | contribs) (Consonants: think, that, rathole)

Random House doesn't use IPA anymore in dictionary.com's web page.

http://www.dictionary.com

Pronunciation key

Vowels

IPA vowels
æ ɑː
trap father - start
e
dress face square
ɪ ɪə
kit fleece near
ɒ əʊ ɔː
lot goat taught
ʊ ʊə
foot goose mature
juː jʊə
cute cure
ʌ ə ɜː
strut comma nurse
ɔɪ
price mouth choice


Sample word Random House Random House IPA
(not available)
Teflpedia
trap, marry [a] /æ/ /æ/
bath [a, ah] /æ, ɑ/ /æ,AmE ɑːBrE/
apparent [a, ai] /æ, ɛə/ /æ/
palm, father, start, safari [ah] /ɑ/ /ɑː/
price, virus [ahy] /aɪ/ /aɪ/
fire [ahyuhr] /aɪər/ /aɪər/
buyer [ahy-uhr] /aɪ ər/ /aɪər/
square, vary [ai] /ɛə/ /eə/
parent, hilarious [ai, a] /ɛə, æ/ /eə/
transparent [ai, a] /ɛə, æ/ /æ/
thought, north [aw] /ɔ/ /ɔː/
cloth, moral, laurel [aw, o] /ɔ, ɒ/ BrE, ɔːAmE/
water [aw, o] /ɔ, ɒ/ /ɔː/
force, glory [aw, oh] /ɔ, oʊ/ /ɔː/
dress, merry [e] /ɛ/ /e/
fleece, happy, various [ee] /i/ /iː/
immediate [ee i] /i ɪ/ /iːə/
near, material [eer] /ɪər/ /ɪər/
letter [er] /ər/ /ər/
face, player [ey] /eɪ/ /eɪ/
kit, mirror [i] /ɪ/ /ɪ/
lot [o] /ɒ/ /ɒ/
sorry, wash, dolphin [o, aw] /ɒ, ɔ/ /ɒ/
goat [oh] /oʊ/ /əʊ/
obey [oh] /oʊ/ /ə,BrE əʊAmE/
choice [oi] /ɔɪ/ /ɔɪ/
goose [oo] /u/ /uː/
cute [yoo] /yu/ /juː/
new [oo, yoo] /u, yu/ /juː/
foot [oo] /ʊ/ /ʊ/
tour [oo] /ʊə/ /ʊə/
sure [oor, ur] /ʊər, ɜr/ /ʊər, ɔːrBrE/
cure, mural [yoor] /yʊər/ /jʊər/
mouth, dowry [ou] /aʊ/ /aʊ/
hour [ouuhr, ou-er] /aʊər, aʊ ər/ /aʊər/
flower [ou-er] /aʊ ər/ /aʊər/
strut [uh] /ʌ/ /ʌ/
comma [uh] /ə/ /ə/
people [uhl] /əl/ /əl/
open [uhn] /ən/ /ən/
rhythm [uhm] /əm/ /əm/
nurse, furry [ur] /ɜ/ /ɜː/
hurry [ur, uhr] /ɜ, ʌ/ /ʌr,BrE ɜːrAmE/

Consonants

IPA consonants
Normal sound: /b, d, f, g, h, k, l, m, n, p, r, s, t, v, w, z/
 ʃ  ŋ
show church sing
ʒ  j 
usual judge you
θ ð s
think that see
Sample word Random House Random House IPA
(not available)
Teflpedia
church [ch] /tʃ/ /tʃ/
judge [j] /dʒ/ /dʒ/
sing [ng] /ŋ/ /ŋ/
finger [ng-g]] /ŋg/ /ŋg/
ingrain [n-g] /ng/ /ng/
show [sh] /ʃ/ /ʃ/
mishap [s-h] /sh/ /sh/
think [th] /θ/ /θ/
that [th] /ð/ /ð/
rathole [t-h] /th/ /th/
witch [w] /w/ /w/
which [hw, w] /ʰw/ /w/
yes [y] /y/ /j/
usual [zh] /ʒ/ /ʒ/