Difference between revisions of "User:Ghoti/Phoneme table/Random House Dictionary"

From Teflpedia
(Consonants: We don't need the respelling anymore)
(We don't need respellings anymore)
Line 1: Line 1:
 
http://www.dictionary.com
 
http://www.dictionary.com
==Pronunciation key==
+
==[[IPA]] Pronunciation key==
 
==Vowels==
 
==Vowels==
 
{{IPA-vowels}}
 
{{IPA-vowels}}
  
 
{|class=prettytable
 
{|class=prettytable
!Sample word!!Random House Respelling!!Random House IPA!!Teflpedia
+
!Sample word!!Random House!!Teflpedia
 
|-
 
|-
|tr'''a'''p, m'''a'''rry||[a]||/æ/||/æ/
+
|tr'''a'''p, m'''a'''rry||/æ/||/æ/
 
|-
 
|-
|b'''a'''th||[a, ah]||/æ, ɑ/||/æ,{{ame}} ɑː{{bre}}/
+
|b'''a'''th||/æ, ɑ/||/æ,{{ame}} ɑː{{bre}}/
 
|-
 
|-
|app'''a'''rent||[a, ai]||/æ, ɛə/||/æ/
+
|app'''a'''rent||/æ, ɛə/||/æ/
 
|-
 
|-
|p'''a'''lm, f'''a'''ther, st'''a'''rt, saf'''a'''ri||[ah]||/ɑ/||/ɑː/
+
|p'''a'''lm, f'''a'''ther, st'''a'''rt, saf'''a'''ri||/ɑ/||/ɑː/
 
|-
 
|-
|pr'''i'''ce, v'''i'''rus||[ahy]||/aɪ/||/aɪ/
+
|pr'''i'''ce, v'''i'''rus||/aɪ/||/aɪ/
 
|-
 
|-
|f'''ire'''||[ahy''uh''r]||/aɪər/||/aɪər/
+
|f'''ire'''||/aɪər/||/aɪər/
 
|-
 
|-
|b'''uyer'''||[ahy-''uh''r]||/aɪ ər/||/aɪər/
+
|b'''uyer'''||/aɪ ər/||/aɪər/
 
|-
 
|-
|squ'''a'''re, v'''a'''ry||[ai]||/ɛə/||/{{eə}}/
+
|squ'''a'''re, v'''a'''ry||/ɛə/||/{{eə}}/
 
|-
 
|-
|p'''a'''rent, hil'''a'''rious||[ai, a]||/ɛə, æ/||/{{eə}}/
+
|p'''a'''rent, hil'''a'''rious||/ɛə, æ/||/{{eə}}/
 
|-
 
|-
|transp'''a'''rent||[ai, a]||/ɛə, æ/||/æ/
+
|transp'''a'''rent||/ɛə, æ/||/æ/
 
|-
 
|-
|th'''ou'''ght, n'''o'''rth||[aw]||/ɔ/||/ɔː/
+
|th'''ou'''ght, n'''o'''rth||/ɔ/||/ɔː/
 
|-
 
|-
|cl'''o'''th, m'''o'''ral, l'''au'''rel||[aw, o]||/ɔ, ɒ/||/ɒ{{bre}}, ɔː{{ame}}/
+
|cl'''o'''th, m'''o'''ral, l'''au'''rel||/ɔ, ɒ/||/ɒ{{bre}}, ɔː{{ame}}/
 
|-
 
|-
|w'''a'''ter||[aw, o]||/ɔ, ɒ/||/ɔː/
+
|w'''a'''ter||/ɔ, ɒ/||/ɔː/
 
|-
 
|-
|f'''o'''rce, gl'''o'''ry||[aw, oh]||/ɔ, oʊ/||/ɔː/
+
|f'''o'''rce, gl'''o'''ry||/ɔ, oʊ/||/ɔː/
 
|-
 
|-
|dr'''e'''ss, m'''e'''rry||[e]||/ɛ/||/{{e}}/
+
|dr'''e'''ss, m'''e'''rry||/ɛ/||/{{e}}/
 
|-
 
|-
|fl'''ee'''ce, happ'''y''', var'''i'''ous||[ee]||/i/||/iː/
+
|fl'''ee'''ce, happ'''y''', var'''i'''ous||/i/||/iː/
 
|-
 
|-
|immed'''ia'''te||[ee i]|||/i ɪ/||/iːə/
+
|immed'''ia'''te||/i ɪ/||/iːə/
 
|-
 
|-
|n'''ear''', mat'''er'''ial||[eer]||/ɪər/||/ɪər/
+
|n'''ear''', mat'''er'''ial||/ɪər/||/ɪər/
 
|-
 
|-
|lett'''er'''||[er]||/ər/||/ər/
+
|lett'''er'''||/ər/||/ər/
 
|-
 
|-
|f'''a'''ce, pl'''ay'''er||[ey]||/eɪ/||/eɪ/
+
|f'''a'''ce, pl'''ay'''er||/eɪ/||/eɪ/
 
|-
 
|-
|k'''i'''t, m'''i'''rror||[i]||/ɪ/||/ɪ/
+
|k'''i'''t, m'''i'''rror||/ɪ/||/ɪ/
 
|-
 
|-
|l'''o'''t||[o]||/ɒ/||/ɒ/
+
|l'''o'''t||/ɒ/||/ɒ/
 
|-
 
|-
|s'''o'''rry, w'''a'''sh, d'''o'''lphin||[o, aw]||/ɒ, ɔ/||/ɒ/
+
|s'''o'''rry, w'''a'''sh, d'''o'''lphin||/ɒ, ɔ/||/ɒ/
 
|-
 
|-
|g'''oa'''t||[oh]||/oʊ/||/əʊ/
+
|g'''oa'''t||/oʊ/||/əʊ/
 
|-
 
|-
|'''o'''bey||[oh]||/oʊ/||/ə,{{bre}} əʊ{{ame}}/
+
|'''o'''bey||/oʊ/||/ə,{{bre}} əʊ{{ame}}/
 
|-
 
|-
|ch'''oi'''ce||[oi]||/ɔɪ/||/ɔɪ/
+
|ch'''oi'''ce||/ɔɪ/||/ɔɪ/
 
|-
 
|-
|g'''oo'''se||[oo]||/u/||/uː/
+
|g'''oo'''se||/u/||/uː/
 
|-
 
|-
|c'''u'''te||[yoo]||/yu/||/juː/
+
|c'''u'''te||/yu/||/juː/
 
|-
 
|-
|n'''ew'''||[oo, yoo]||/u, yu/||/juː/
+
|n'''ew'''||/u, yu/||/juː/
 
|-
 
|-
|f'''oo'''t||[''oo'']||/ʊ/||/ʊ/
+
|f'''oo'''t||/ʊ/||/ʊ/
 
|-
 
|-
|t'''ou'''r||[''oo'']||/ʊə/||/ʊə/
+
|t'''ou'''r||/ʊə/||/ʊə/
 
|-
 
|-
|s'''ur'''e||[''oor,'' ur]||/ʊər, ɜr/||/ʊər, ɔːr{{bre}}/
+
|s'''ur'''e||/ʊər, ɜr/||/ʊər, ɔːr{{bre}}/
 
|-
 
|-
|c'''ur'''e, m'''ur'''al||[y''oo''r]||/yʊər/||/jʊər/
+
|c'''ur'''e, m'''ur'''al||/yʊər/||/jʊər/
 
|-
 
|-
|m'''ou'''th, d'''ow'''ry||[ou]||/aʊ/||/aʊ/
+
|m'''ou'''th, d'''ow'''ry||/aʊ/||/aʊ/
 
|-
 
|-
|h'''our'''||[ou''uh''r, ou-er]||/aʊər, aʊ ər/||/aʊər/
+
|h'''our'''||/aʊər, aʊ ər/||/aʊər/
 
|-
 
|-
|fl'''ower'''||[ou-er]||/aʊ ər/||/aʊər/
+
|fl'''ower'''||/aʊ ər/||/aʊər/
 
|-
 
|-
|str'''u'''t||[uh]||/ʌ/||/ʌ/
+
|str'''u'''t||/ʌ/||/ʌ/
 
|-
 
|-
|comm'''a'''||[''uh'']||/ə/||/ə/
+
|comm'''a'''||/ə/||/ə/
 
|-
 
|-
|peop'''le'''||[''uh''l]||/əl/||/əl/
+
|peop'''le'''||/əl/||/əl/
 
|-
 
|-
|op'''en'''||[''uh''n]||/ən/||/ən/
+
|op'''en'''||/ən/||/ən/
 
|-
 
|-
|rhyth'''m'''||[''uh''m]||/əm/||/əm/
+
|rhyth'''m'''||/əm/||/əm/
 
|-
 
|-
|n'''ur'''se, f'''urr'''y||[ur]||/ɜ/||/ɜː/
+
|n'''ur'''se, f'''urr'''y||/ɜ/||/ɜː/
 
|-
 
|-
|h'''urr'''y||[ur, uhr]||/ɜ, ʌ/||/ʌr,{{bre}} ɜːr{{ame}}/
+
|h'''urr'''y||/ɜ, ʌ/||/ʌr,{{bre}} ɜːr{{ame}}/
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
Line 98: Line 98:
 
{{IPA-consonants}}
 
{{IPA-consonants}}
 
{|class=prettytable
 
{|class=prettytable
!Sample word!!Random House IPA!!Teflpedia
+
!Sample word!!Random House!!Teflpedia
 
|-
 
|-
 
|'''ch'''ur'''ch'''||/tʃ/||/tʃ/
 
|'''ch'''ur'''ch'''||/tʃ/||/tʃ/

Revision as of 21:03, 26 April 2019

http://www.dictionary.com

IPA Pronunciation key

Vowels

IPA vowels
æ ɑː
trap father - start
e
dress face square
ɪ ɪə
kit fleece near
ɒ əʊ ɔː
lot goat taught
ʊ ʊə
foot goose mature
juː jʊə
cute cure
ʌ ə ɜː
strut comma nurse
ɔɪ
price mouth choice


Sample word Random House Teflpedia
trap, marry /æ/ /æ/
bath /æ, ɑ/ /æ,AmE ɑːBrE/
apparent /æ, ɛə/ /æ/
palm, father, start, safari /ɑ/ /ɑː/
price, virus /aɪ/ /aɪ/
fire /aɪər/ /aɪər/
buyer /aɪ ər/ /aɪər/
square, vary /ɛə/ /eə/
parent, hilarious /ɛə, æ/ /eə/
transparent /ɛə, æ/ /æ/
thought, north /ɔ/ /ɔː/
cloth, moral, laurel /ɔ, ɒ/ BrE, ɔːAmE/
water /ɔ, ɒ/ /ɔː/
force, glory /ɔ, oʊ/ /ɔː/
dress, merry /ɛ/ /e/
fleece, happy, various /i/ /iː/
immediate /i ɪ/ /iːə/
near, material /ɪər/ /ɪər/
letter /ər/ /ər/
face, player /eɪ/ /eɪ/
kit, mirror /ɪ/ /ɪ/
lot /ɒ/ /ɒ/
sorry, wash, dolphin /ɒ, ɔ/ /ɒ/
goat /oʊ/ /əʊ/
obey /oʊ/ /ə,BrE əʊAmE/
choice /ɔɪ/ /ɔɪ/
goose /u/ /uː/
cute /yu/ /juː/
new /u, yu/ /juː/
foot /ʊ/ /ʊ/
tour /ʊə/ /ʊə/
sure /ʊər, ɜr/ /ʊər, ɔːrBrE/
cure, mural /yʊər/ /jʊər/
mouth, dowry /aʊ/ /aʊ/
hour /aʊər, aʊ ər/ /aʊər/
flower /aʊ ər/ /aʊər/
strut /ʌ/ /ʌ/
comma /ə/ /ə/
people /əl/ /əl/
open /ən/ /ən/
rhythm /əm/ /əm/
nurse, furry /ɜ/ /ɜː/
hurry /ɜ, ʌ/ /ʌr,BrE ɜːrAmE/

Consonants

IPA consonants
Normal sound: /b, d, f, g, h, k, l, m, n, p, r, s, t, v, w, z/
 ʃ  ŋ
show church sing
ʒ  j 
usual judge you
θ ð s
think that see
Sample word Random House Teflpedia
church /tʃ/ /tʃ/
judge dʒ/ /dʒ/
sing /ŋ/ /ŋ/
finger /ŋg/ /ŋg/
ingrain /ng/ /ng/
show /ʃ/ /ʃ/
mishap /sh/ /sh/
think /θ/ /θ/
that /ð/ /ð/
rathole /th/ /th/
witch /w/ /w/
which /ʰw/ /w/
yes /y/ /j/
usual /ʒ/ /ʒ/