User:Rëdbl Speling/Sïlnt letr

From Teflpedia

There ar very few sïlnt letrs or combinätions of letrs in Rëdbl Speling. One of the möst frëquent cäses is that of the fïnl, "Sïlnt e".

Sïlnt letrs[edit]

möst cäses ar dü to sïlnt fïnl "e" and a sufix: arängemnt - largely - incrësed - bäthes
 • sïlnt "r": In möst of the Ünïted Kingdm and small parts of North America "r" is sïlnt unless it is folöd bÿ a vowel. Howevr "r" is seldm redundnt, as the folöing pärs show: cat - cart; bet - Bert; bid - bird; shot - short; hut - hurt; pä - pär; hë - hër; hï - hïr; cü - cür
 • "oht" as /ɔːt/: boht - broht - foht - oht - soht - thoht
 • "alk" as /ɔːk/: chalk - stalk - talk - walk

The following list trïs to bë complët. All thës words ar either in Nö simplificätion or in Undesïrbl homnyms

 • sïlnt "h": hour, John
 • "gh" as /g/: ghetö, spagheti. Since "ge" sugests /dʒe/ we cn think of "ghe" as a trïgraph with very limited aplicätion.
 • sïlnt "k": knö, knew, knön
 • redundant "n": Ann, inn
 • sïlnt "o": coÿötë
 • sïlnt "p": psam
 • sïlnt "u": buÿ, four
 • sïlnt "w": two, where, whöl
 • redundnt "y": yü - yür - yü'd - yü'l - yü'r

Supressd sïlnt letrs[edit]

 • supressd sïlnt "b": aplom - bom - clïm - cöm - crum - det - dout - dum - lam - lim - num - plum - sutl - sucum - thum - wom;
 • supressd sïlnt "c": Cneticut - indït - musl;
supressd redundnt "c": aquïr - blak - sisrs - sïence
 • supressd sïlnt "d": hankrchëf/hankrchif - hansome - sanwich/sandwich - Wensday;
supressd redundnt "d": ajust
 • supressd sïlnt "e": chës - difrnt - ëvning - giraf - hart - vinyard;
 • supressd sïlnt "g": alïn - assïn - forin - nat - naw - sïn;
 • supressd sïlnt "gh": brït - caut - eit - flït - hït - hï - lït - nït - rït - sï - sït - slït - strät - taut - thö - thrü - tït - wei - weit
 • supressd sïlnt "g": bout - foht - oht - noht - thoht
 • supressd sïlnt "h": exibition - eir - onest - onr - vëicl
 • old "ch" as /k/: ancr - mecanics - scool
 • old "gh": göst
 • old "rh": dïarëa - rübrb - rÿm - rythm
 • old "th" as /t/: AntnyBrE - aparteid - apartïd - Nëandrtal - Tai - Tames - Tomas - tÿm
 • old "wh": wäl - wat - wen - wich - wim - wistl - wït
 • supressd sïlnt "i": busness;
 • supressd sïlnt "k": në - nïf - nit - nok - nolege;
 • supressd sïlnt "l": amond - cam - coud - haf - shoud - stak - tak - wak - woud;
 • supressd sïlnt "m": nemonic
 • supressd sïlnt "n": autum - colum - condem - dam - hym - solem;
 • supressd sïlnt "o": choclate - colnl - pëpl;
 • supressd sïlnt "p": cubrd - nümatic - nümönia - sorïasis - sÿchïatry - sÿcology - recët;
 • supressd sïlnt "s": ïle - Arkansa - ïlnd
 • supressd sïlnt "t": casl - lisn - ofn (also "oftn") - wisl
supressd redundnt "t": cach
 • supressd sïlnt "u": antiqe - cheqBrE - gard - gitar - qü - risqë
 • supressd sïlnt "w": aknolege - ansr - ho - hos - rek - rinkl - rist - rït - sord
 • supressd sïlnt "z": rendevü
 • new homnyms: ïl - dam - sït - sïn - rït
 • homophones: hour/our - musl/mussl - tÿme/tïm - stak/storkBrE - woud/wood

Cöalecence[edit]

IPA consonants
Normal sound: /b, d, f, g, h, k, l, m, n, p, r, s, t, v, w, z/
 ʃ  ŋ
show church sing
ʒ  j 
usual judge you
θ ð s
think that see

The letr "i" in many sufixes sort of melts (cöaleces) with the precëding consnant.

 • "ti" = /ʃ/
-tion: combinätion - stätion - mötion
-tios: nütritios
 • "ci" = /ʃ/
-cion: suspicion
-cian: musician - tecnician
-cios: delicius - suspicius
-cial: special - beneficial
 • "si" = /ʒ/
-sion: confusion - vision
 • "ssi" = /ʃ/
-sion: permission - compassion
Other consonants
 • "di" = /dʒ/
söldier /ˈsəʊldʒər/
 • "xi" = /kʃ/
anxius /ˈæŋkʃəs/
Other vowels
 • rïteos /ˈraɪtʃəs/
 • öcean /ˈəʊʃən/

References[edit]


External links[edit]

Bäsed on[edit]

Silent letter