Decoding the letter Q

From Teflpedia

k

quick /kwɪk/

IPA vowels
æ ɑː
trap father - start
e
dress face square
ɪ ɪə
kit fleece near
ɒ əʊ ɔː
lot goat taught
ʊ ʊə
foot goose mature
juː jʊə
cute cure
ʌ ə ɜː
strut comma nurse
ɔɪ
price mouth choice
IPA consonants
Normal sound: /b, d, f, g, h, k, l, m, n, p, r, s, t, v, w, z/
 ʃ  ŋ
show church sing
ʒ  j 
usual judge you
θ ð s
think that see
IPA Stress
ˈ Primary stress
hotel /həʊˈtel/
ˌ Secondary stress
understand
/ˌʌndərˈstænd/
IPA Syllabification
. nitrate /ˈnaɪ.treɪt/, night-rate /ˈnaɪt.reɪt/

The letter Q, lower case q (pronounced /kjuː/) very reliably represents IPA phoneme /k/. It is normally followed by u and "qu" sounds /kw/. For examples see IPA phoneme /k/.

When "qu" does not sound /kw/ (silent u):

  • antique /ænˈtiːk/ - bouquet /buːˈkeɪ/ - chequeBrE - conquer - etiquette - liquor - mosquito /məˈskiːtəʊ/ - quay /kiː/ - queue /kjuː/ - quiche /kiːʃ/ - technique /tekˈniːk/ - tequila /təˈkiːlə/ - unique /juːˈniːk/

Homophones:

  • chequeBrE - check; quay - key; queue - cue;

Q not before U

  • Iraq /ɪˈrɑːk, ɪˈræk/ - Iraqi
  • Qantas /ˈkwɒntəs/
  • Qatar /ˈkʌtɑːr,BrE, ˈkætɑːr,BrE ˈkɑːtɑːr,AmE kəˈtɑːrAmE/ - Qatari