Decoding the letter B

From Teflpedia

b

boat /bəʊt/

IPA vowels
æ ɑː
trap father - start
e
dress face square
ɪ ɪə
kit fleece near
ɒ əʊ ɔː
lot goat taught
ʊ ʊə
foot goose mature
juː jʊə
cute cure
ʌ ə ɜː
strut comma nurse
ɔɪ
price mouth choice

The letter B, lowercase b (pronounced /biː/) very reliably represents IPA phoneme /b/. For examples see IPA phoneme /b/.

Exceptionally "b" can be silent.

  • bomb - climb /klaɪm/ - comb /kəʊm/ - crumb - debt - debtor - doubt - dumb - lamb - limb - numb - plumber - subpoena /səˈpiːnə/ - subtle - thumb - tomb /tuːm/ - womb /wuːm/
Homophones
In General American: bomb - balm
Heteronyms
number: /ˈnʌmbər/ (quantity) /ˈnʌmər/ (more numb)