Cambridge Dictionaries Online

From Teflpedia

The website cambridge.dictionary.org has several dictionaries.

Name in menu Full name, link and abbreviation IPA Pronunciations Audio pronunciations
English (*) Cambridge Advanced Learner’s Dictionary & Thesaurus, tab "English" (CALD) UK and US UK and US
English (*) Cambridge Academic Content Dictionary, tab "American" (CACD) US US
Learner’s Dictionary Cambridge Learner’s Dictionary (CLD) UK UK and US
Essential American English Webster’s Essential Mini Dictionary (WEMD) US US

(*) The URLs for the two tabs in the English menu item are the same, but the dictionaries are different.

IPA pronunciation key[edit | edit source]

The lower part of this table is outdated.

In Teflpedia we normally don’t indicate syllable boundaries. CALD and WEMD do, and this allows them to represent some nuances of English pronunciation.

Official pronunciation key: http://dictionary.cambridge.org/help/phonetics.html

Sample word CALD - UK CALD - US CACD (US) CLD (UK) WEMD (US) Teflpedia Comments
trap /æ/ /æ/ /æ/ /æ/ /æ/ /æ/
marry /ær./ /er./ /ær./ /ær/ /ær·/ /ær/ CALD-US: Mary-marry-merry merger
bath /ɑː/ /æ/ /æ/ /ɑː/ /æ/ /ɑː,BrE æAmE/
palm, father /ɑː/ /ɑː/ /ɑ/ /ɑː/ /ɑ/ /ɑː/
start /ɑː/ /ɑːr/ /ɑr/ /ɑː/ /ɑr/ /ɑːr/
star /ɑːʳ/ /ɑːr/ /ɑr/ /ɑːʳ/ /ɑr/ /ɑːr/
safari /ɑː.r/ /ɑːr./ /ɑr·/ /ɑːr/ /ɑr·/ /ɑːr/
dr'e’ss /e/ /e/ /e/ /e/ /e/ /e/
merry /er./ /er./ /er·/ /er/ /er·/ /er/
square /eəʳ/ /er/ /eər/ /eəʳ/ /eər/ /eər/ CALD-US: Mary-marry-merry merger
parent /eə.r/ /er./ /eər·, pær·/ /eər/ /eər·/ /eər/ CALD-US: Mary-marry-merry merger
face, player /eɪ/ /eɪ/ /eɪ/ /eɪ/ /eɪ/ /eɪ/
kit /ɪ/ /ɪ/ /ɪ/ /ɪ/ /ɪ/ /ɪ/
mirror /ɪr./ /ɪr./ /ɪr·/ /ɪr/ /ɪr·/ /ɪ/
material /ɪə.r/ /ɪr./ /ɪr·/ /ɪər/ /ɪər·/ /ɪər/ CALD-US and CACD: nearer-mirror merger
near /ɪəʳ/ /ɪr/ /ɪər/ /ɪəʳ/ /ɪər/ /ɪər/ CALD-US: nearer-mirror merger
fleece /iː/ /iː/ /i/ /iː/ /i/ /iː/
happy, various /i/ /i/ /i/ /i/ /i/ /iː/ CALD and CLD: Special symbol /i/ means /iː/ or /ɪ/
lot /ɒ/ /ɑː/ /ɑ/ /ɒ/ /ɑ/ /ɒ/
cloth /ɒ/ /ɑː/ /ɔ/ /ɒ/ /ɔ/ */ or /ɒBrE, ɔːAmE/ CALD-US: Cot-caught merger
sorry /ɒr./ /ɔːr./ /ɑr·, ɔr·/ ɒr /ɑr·/ /ɒr/ /ɔːr/ is Canadian pronunciation
borrow /ɒr./ /ɑːr./ /ɑr·, ɔr·/ /ɒr/ /ɑr·/ /ɒr/ /ɔːr/ is Canadian pronunciation
laurel, moral /ɒr./ /ɔːr./ /ɔr·, ɑr·/ /ɒr/ /ɔr·, ɑr·/ /ɒrBrE, ɔːrAmE/
goat /əʊ/ /oʊ/ /oʊ/ /əʊ/ /oʊ/ /əʊ/
obey /əʊ, ə/ /oʊ/ /oʊ/ /əʊ/ /oʊ/ /ə,BrE əʊAmE/
thought /ɔː/ /ɑː/ /ɔ/ /ɔː/ /ɔ/ /ɔː/ CALD-US: Cot-caught merger
north /ɔː/ /ɔːr/ /ɔr/ /ɔː/ /ɔr/ /ɔːr/
dinosaur /ɔːʳ/ /ɔːr/ /ɔr/ /ɔːʳ/ /ɔr/ /ɔːr/
force /ɔː/ /ɔːr/ /ɔr, oʊr/ /ɔː/ /ɔr/ /ɔːr/ /oʊr/: FORCE unmerged with NORTH
door /ɔːʳ/ /ɔːr/ /ɔr, oʊr/ /ɔːʳ/ /ɔr/ /ɔːr/ /oʊr/: FORCE unmerged with NORTH
glory /ɔː.r/ /ɔːr./ /ɔr·, oʊr·/ /ɔːr/ /ɔr·/ /ɔːr/ /oʊr/: FORCE unmerged with NORTH
foot /ʊ/ /ʊ/ /ʊ/ /ʊ/ /ʊ/ /ʊ/
sure /ɔːʳ/ /ʊr/ /ʊər, oʊr/ /ɔːʳ/ /ʊər/ /ʊər, ɔːrBrE/
insurance /ɔː.r, ʊə.r/ /ɜ.r/ /ʊər·, ɜr·/ /ʊər/ /ʊər·/ /ʊər, ɔːrBrE/ The syllable separator after /ɜ/ is probably wrong; the pronunciation /ɪnˈʃɜ.r.əns/ has a syllable that is only /r/
tour /ʊəʳ, ɔːʳ/ /ʊr/ /ʊr/ /ʊəʳ/ /ʊr/ /ʊər/
tourist /ʊə.r, ɔː.r/ /ʊr./ /ʊr·/ /ʊər/ /ʊr·/ /ʊər/
sanctuary /ʊə.r/ /u.er/ /u·er/ /ʊər/ N/A /uːər,BrE uːerAmE/
Jurassic /ʊə.r/ /ə.r/ N/A N/A N/A /ʊr/
guru /ʊr./ /ʊr./ /ʊər·, u·r/ /uːr/ N/A /ʊr/
Burundi /ʊ.r/ /ʊ.r/ N/A /ʊr/ N/A /ʊr/
g'oo’se /uː/ /uː/ /u/ /uː/ /u/ /uː/
cute, dispute /juː/ /juː/ /ju/ /juː/ /ju/ /juː/
continuous /ju/ /ju/ /ju/ /ju/ /ju/ /juː/ CALD and CLD: Special symbol /u/ means /uː/ or /ʊ/
new /juː/ /uː/ /u/ /juː/ /u/ /juː/
cure /jʊəʳ/ /jʊr/ /jʊər/ /jʊəʳ/ /jʊər/ /jʊər/
curable /jʊə.r/ /jʊr./ /jʊər·/ N/A N/A /jʊər/
mural /jʊə.r/ /jʊr./ /jʊr·/ /jʊər/ N/A /jʊər/
strut, much /ʌ/ /ʌ/ /ʌ/ /ʌ/ /ʌ/ /ʌ/
n'ur’se /ɜːr/ /ɝː/ /ɜr/ /ɝː/ /ɜr/ /ɜːr/
furry /ɜː.r/ /ɝː./ /ɜr·, ʌr·/ /ɜːr/ /ɜr·/ /ɜːr/
hurry /ʌr./ /ɝː./ /ɜ·r, ʌ·r/ /ʌ/ /ɜr·, ʌr·/ /ʌr,BrE ɜːrAmE/ US: Hurry-furry merger
comma /ə/ /ə/ /ə/ /ə/ /ə/ /ə/
letter /əʳ/ /ɚ/ /ər/ /əʳ/ /ər/ /ər/
numerous /ə.r/ /ə.r/ /ər·/ /ər/ /ər·/ /ər/
normal /əl/ /əl/ /əl/ /əl/ /əl/ /əl/ See IPA phonetic symbol [l̩]
dental /əl/ /əl/ /əl/ /əl/ /əl/ /əl/ See IPA phonetic symbol [l̩]
people /əl/ /əl/ /əl/ /l/ /əl/ /əl/ See IPA phonetic symbol [l̩]
pollen /ən/ /ən/ /ən/ /ən/ /ən/ /ən/
open /ən/ /ən/ /ən/ /ən/ /ən/ /ən/ See IPA phonetic symbol [n̩]
system /əm/ /əm/ /əm/ /əm/ /əm/ /əm/
rhythm /əm/ /əm/ /əm/ /əm/ /əm/ /əm/ See IPA phonetic symbol [m̩]
price /aɪ/ /aɪ/ /ɑɪ/ /aɪ/ /ɑɪ/ /aɪ/
fire, hire /aɪəʳ/ /aɪr/ /ɑɪər/ /aɪəʳ/ /ɑɪər/ /aɪər/
buyer /aɪ.əʳ/ /aɪ.ɚr/ /ɑɪ.ər/ /aɪəʳ/ /ɑɪ·ər/ /aɪər/
wiring /aɪə.r/ /aɪr./ /ɑɪər·/ /aɪər/ N/A /aɪər/
virus /aɪə.r/ /aɪ.r/ /ɑɪ·r/ /aɪər/ /ɑɪ·r/ /aɪr/
mouth /aʊ/ /aʊ/ /ɑʊ/ /aʊ/ /ɑʊ/ /aʊ/
hour /aʊəʳ/ /aʊr/ /ɑʊər/ /aʊəʳ/ ɑʊər /aʊər/
flour /aʊəʳ/ /aʊ.ɚ/ /ɑʊər/ /aʊəʳ/ /ɑʊər/ /aʊər/
flower /aʊəʳ/ /aʊ.ɚ/ /ɑʊ·ər, ɑʊər/ /aʊəʳ/ /ɑʊ·ər/ /aʊər/
flowery /aʊ.ə.r/ /aʊ.ɚ./ /ɑʊ·ə·r, ɑʊər·/ /aʊər/ N/A /aʊər/
dowry /aʊ.r/ /aʊ.r/ /ɑʊər·/ /aʊr/ N/A /aʊr/
choice /ɔɪ/ /ɔɪ/ /ɔɪ/ /ɔɪ/ /ɔɪ/ /ɔɪ/
city /t/ /t̬/ /t̬/ /t/ /t̬/ /t/ US: Narrow notation
witch /w/ /w/ /w/ /w/ /w/ /w/
which /w/ /w/ /hw, w/ /w/ /w/ /w/
Symbol not used in the dictionaries

The symbol /l̩/ (actually /l ̩/, but that’s a rendering mistake), which represents syllablic /l/ (see IPA phonetic symbol [l̩]) is not used in the dictionaries. Syllabic /l/ either appears as /əl/ or as /l/.